Regulamin zwiedzania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

§ I
Ogólne zasady korzystania z Ogrodu Botanicznego UWr

1. Ogród oraz Arboretum dostępne są dla zwiedzających w zależności od sezonu w terminach i godzinach publikowanych na stronach internetowych https://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/; https://arboretumwojslawice.pl/, na profilach Ogrodu w mediach społecznościowych oraz na tablicach informacyjnych wywieszonych przy wejściu do Ogrodu/ Arboretum.
2. Wstęp do Ogrodu i Arboretum jest odpłatny. Dowodem wpłaty jest paragon z kasy fiskalnej, bilet wstępu, karnet sezonowy lub roczny oraz bilet zakupiony przez stronę internetową https://bilety.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/. Otrzymanie faktury vat wymaga wcześniejszego zgłoszenia przed ostatecznym dokonaniem zakupu.
3. Bilet należy zachować do kontroli na wezwanie pracownika Ogrodu.
4. Cennik wstępu do Ogrodu i Arboretum oraz udostępniania terenu na inne cele znajduje się na stronach internetowych placówek oraz jest dostępny do wglądu w kasach.
5. Zwiedzający na terenie Ogrodu mogą poruszać się wyłącznie pieszo - za wyjątkiem wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych. Zabrania się jeżdżenia na: rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach oraz wnoszenia ich na teren ogrodu, z zastrzeżeniem pozostawienia w miejscach do tego przeznaczonych.
6. Dzieci do lat 14 mogą przebywać w ogrodzie, a zwłaszcza na alpinariach oraz przy zbiornikach wodnych, tylko pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność i sprawują nad nimi opiekę (włącznie z odpowiedzialnością materialną za wyrządzone szkody). Ogród nie zapewnia opieki nad dziećmi i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
7. W czasie burz i silnego wiatru zwiedzający na terenie Ogrodu i Arboretum mają obowiązek niezwłocznego opuszczenia obiektu.
8. Zwiedzających obowiązuje przestrzeganie wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego.
9. Na terenie Ogrodu i Arboretum zabronione jest:
a. Zrywanie i niszczenie roślin lub ich części.
b. Pozyskiwanie materiału roślinnego (roślin, sadzonek, nasion, zarodników).
c. Wykonywanie zielnika z okazów rosnących na terenie Ogrodu.
d. Wyjmowanie tabliczek z identyfikacją roślin, ich zabieranie lub przenoszenie w inne lokalizacje.
e. Chwytanie zwierząt – w tym połów ryb.
f. Niszczenie urządzeń, elementów architektury ogrodowej, tablic edukacyjnych i informacyjnych, ogrodzeń.
g. Spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków psychoaktywnych, a także ich wnoszenie.
h. Wprowadzanie zwierząt domowych z wyłączeniem psów-przewodników osób niepełnosprawnych.
i. Zakłócanie spokoju, hałasowanie, płoszenie ptaków.
j. Palenie tytoniu i e-papierosów dozwolone wyłącznie w miejscach wyznaczonych.
k. Palenie ognisk oraz grillowanie.
l. Organizowanie imprez bez uzyskania stosownej zgody Dyrektora,
m. Wchodzenie do zbiorników wodnych (staw, fontanna).
n. Używanie i dotykanie narzędzi oraz sprzętów ogrodniczych.
o. Przebywanie na obszarach gospodarczych Ogrodu Botanicznego.
10. Zbieranie opadłych liści, owoców, nasion, szyszek, pędów i innych części roślin do celów edukacyjnych wymaga uzgodnienia z dyrekcją Ogrodu i Arboretum.
11. Na czas niezbędnych prac remontowych lub z powodu działania siły wyższej (tj. awarii, burzy, wichury, gradobicia, ekstremalnych temperatur) możliwe jest wyłączenie ze zwiedzania części szklarni. Informacje o wskazanych utrudnieniach zostają zamieszczone z wyprzedzeniem w mediach społecznościowych i wywieszone w kasach biletowych.
12. Przebywanie na terenie Ogrodu i Arboretum poza godzinami otwarcia wymaga zgody Dyrektora Ogrodu, w innych przypadkach jest zakazane. Osoby łamiące regulamin mogą podlegać sankcjom wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego lub karnego.
13. Wejście na teren Ogrodu i Arboretum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ II
Fotografowanie i nagrywanie na terenie Ogrodu Botanicznego

1. Fotografowanie oraz nagrywanie terenu Ogrodu dla celów własnego użytku osobistego (cele prywatne) jest nieodpłatne.
2. Fotografowanie i nagrywanie okolicznościowe oraz komercyjne wymaga opłaty zgodnie cennikiem, o którym mowa w §I pkt 3. Za nagrywanie na terenie Ogrodu pobiera się opłatę właściwą dla sesji zdjęciowych, wedle okoliczności wskazanych w ww. cenniku.
3. Za fotografowanie okolicznościowe rozumie się sesje zdjęciowe osobowe m.in. sesje ślubne, rodzinne, dziecięce, narzeczeńskie, komunijne oraz portfolio, a wszystkie pozostałe sesje traktowane są jako fotografowanie komercyjne. W cenę sesji zdjęciowej osobowej wliczone są maksymalnie 4 osoby przebywające na terenie Ogrodu (w tym 3 uczestników i 1 fotograf lub operator kamery) natomiast dla sesji komercyjnych limit ten wynosi 10 osób. W przypadku grup liczniejszych niż określone wyżej pozostali uczestnicy sesji zobowiązani są zakupić odpowiednie bilety wstępu.
4. Za fotografowanie i nagrywanie do celów komercyjnych uważa się także to dokonywane na potrzeby działalności w ramach profili tematycznych na portalach internetowych, działalności influencerskiej oraz innej działalności, której wykonywanie związane jest z rozpowszechnianiem fotografii i nagrań dokonanych na terenie Ogrodu (np. teledyski, filmy pełnometrażowe, wywiady, nagrania do własnej promocji w social mediach). Możliwe jest odstępstwo od pobrania opłaty w przypadkach społecznie uzasadnionych – wymaga ustalenia z Dyrektorem Ogrodu i Arboretum.
5. Sesje fotograficzne okolicznościowe odbywające się wyłącznie na terenie ogrodu zewnętrznego nie muszą być wcześniej rezerwowane. Sesje fotograficzne okolicznościowe odbywające się w szklarniach mogą być realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Ogrodu. 6. Rezerwacja szklarni na sesję, nie jest równoznaczna z wyłączeniem jej ze zwiedzania przez pozostałych zwiedzających, co oznacza, że nie jest to rezerwacja na wyłączność i ruch zwiedzających w czasie sesji jest w dalszym ciągu dopuszczalny.
7. Na terenie Ogrodu zabronione jest wykonywanie nagrań przy użyciu drona bez stosowych pozwoleń i zgody Dyrektora.
8. Sesje fotograficzne/nagrania nie mogą swym charakterem naruszać wizerunku Uniwersytetu Wrocławskiego oraz nie mogą zostać wykorzystane w celach promowania bądź wspierania ideologii, których założeniem jest popieranie wszelkiego rodzaju nierówności społecznych, w tym poprzez tzw. mowę nienawiści oraz nie mogą posłużyć do promowania wydarzeń ani przemówień o charakterze politycznym czy religijnym.
9. W razie wykonania fotografii lub nagrań z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu należna jest opłata równa dwukrotności opłaty, do której uiszczenia zobowiązana była osoba naruszająca Regulamin, co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
10. Wszystkich uczestników sesji nadal obowiązują zakazy wyszczególnione w § I pkt 8.

§ III
Komercyjne wykorzystywanie wizerunku Ogrodu i Arboretum

1. Multimedia udostępniane w mediach społecznościowych, stronach internetowych Ogrodu i Arboretum, mogą być powielane na w drukach zwartych, ulotkach, albumach, stronach internetowych i innych materiałach trwałych jedynie po uzyskaniu zgody Dyrektora Ogrodu.
2. Każda praca umieszczona w drukach zwartych, ulotkach, albumach, stronach internetowych i innych materiałach trwałych, przedstawiająca rozpoznawalne miejsca, elementy, krajobrazy, lub inne obiekty stanowiące własność Ogrodu i Arboretum, wymaga zgody na rozpowszechnianie wizerunku obiektu. Zgoda jest wydawana przez Dyrektora Ogrodu.

§ IV
Udostępnienie Ogrodu do celów dydaktycznych

1. Ogród i Arboretum są miejscem prowadzenia działalności dydaktycznej na wszystkich stopniach nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dydaktycznych dla studentów kierunków przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Prowadzący zajęcia dydaktyczne zgłaszają fakt wejścia z grupą studentów na teren Ogrodu i Arboretum w sekretariacie Ogrodu.
3. Zajęcia studentów nauk przyrodniczych innych uczelni i warunki ich przeprowadzenia należy uprzednio uzgodnić z Dyrektorem na piśmie.
4. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne na terenie Ogrodu i biorące udział w takich zajęciach zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnicy zajęć dydaktycznych zobowiązani są do zakupu biletu dedykowanego dla uczestników zajęć dydaktycznych po wcześniejszej akceptacji Dyrektora.
6. W wyjątkowych sytuacjach i na zasadach określonych w odrębnych umowach udostępnianie Ogrodu Botanicznego UWr do celów dydaktycznych może odbywać się bezpłatnie (np. w ramach wspólnych projektów i przedsięwzięć).

§ V
Udostępnianie Ogrodu Botanicznego do celów edukacyjnych i popularyzacyjnych

1. Ogród oraz Arboretum są miejscem prowadzenia edukacji i popularyzacji botanicznej, ekologicznej, przyrodniczej, sztuki ogrodowej, uprawy i pielęgnacji roślin. Cele te mogą być realizowane w sposób bierny poprzez udostępnienie kolekcji zwiedzającym oraz w sposób czynny poprzez organizację zajęć edukacyjnych w formie warsztatów dla grup zorganizowanych, jak również w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów.
2. Zajęcia zorganizowane mogą być prowadzone przez zespół pracowników Ogrodu Botanicznego UWr lub przez podmioty zewnętrzne posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje w tym zakresie.
3. W przypadku prowadzenia zajęć przez osoby spoza Ogrodu konieczne jest złożenie wniosku do Dyrektora o wyrażenie zgody na prowadzenie ww. zajęć wraz z określeniem ich celu i sposobu przeprowadzenia. Za organizację zajęć w takim przypadku odpowiada osoba prowadząca.
4. Oprowadzanie prowadzone jest przez zespół pracowników Ogrodu Botanicznego UWr odbywa się na podstawie wcześniejszych zgłoszeń za opłatą zgodnie z cennikiem.
5. Oprowadzanie wycieczek w Arboretum jest realizowane przez upoważnionych przez Ogród przewodników lub przewodników biur podróży prowadzących grupę i wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
6. Oprowadzanie wycieczek przez opiekunów szkolnych lub przewodników biur podroży lub miejskich wcześniejszego wymaga zgłoszenia.

§ VI
Udostępnianie Ogrodu Botanicznego do innych celów

1. Możliwe jest udostępnianie terenu Ogrodu do celów kulturalnych (koncerty, wystawy, plenery artystyczne, przedstawienia teatralne itp.), spotkań naukowych (konferencje, sympozja), organizowania prelekcji lub spotkań przez organizacje spoza Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. W celu uzyskania zgody Dyrektora na przeprowadzenie tego rodzaju przedsięwzięcia konieczne jest pisemne określenie terminu, zakresu oraz sposobu przeprowadzenia imprezy. Organizator imprezy ponosi wszelkie koszty związane z jej przeprowadzeniem, w tym koszty wynajęcia powierzchni Ogrodu Botanicznego oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia. Zasady współpracy w takim przypadku określa odrębna umowa.
3. Organizator imprezy na terenie Ogrodu zobowiązany jest do pozostawienia miejsca imprezy w stanie niezmienionym. Koszty z tym związane ponosi organizator. Organizator zobowiązany jest posiadać w czasie wydarzenia i przygotowań do niego odpowiednie ubezpieczenie.

§ VII
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, z zastrzeżeniem kwestii podlegających decyzji władz Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. W sprawie pytań dotyczących korzystania z Ogrodu można się kontaktować mailowo: ob@uwr.edu.pl

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
I. Regulamin – niniejszy regulamin zwiedzania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
II. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego stanowi – Ogród we Wrocławiu oraz jego filia Arboretum Wojsławice.
III. Ogród – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, zlokalizowany przy ul. Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław, teren Ogrodu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie
IV. Arboretum – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, zlokalizowany w Wojsławice 2, 58-230 Niemcza, teren Arboretum, o którym mowa w niniejszym Regulaminie
V. UWr – Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
VI. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/; https://arboretumwojslawice.pl/